JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Kommentarer

Maskrosbarn har sedan starten arbetat med delaktighet och att samskapa med barnen vi möter. Vi anser att det är barnen som är experterna på sina egna liv och att vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa barn och ungdomar bättre.

Allt vi gör utgår därför alltid från vår målgrupps röster och erfarenheter.

Läs även våra
Debatter
Rapporter
Remissvar

 • Kommentarer

  Barnombudsmannens årsrapport 2024

  I slutet av februari 2024 släpptes Barnombudsmannens årsrapport som påtalar många av de brister kopplat till psykisk ohälsa som de barn vi möter lyft för oss under många år.
  Läs vidare här
 • Kommentarer

  Kommentar till regeringens förslag till statsbudget 2024

  Kommentar till regeringens förslag av statsbudget Maskrosbarn har under många år lyft vikten av att socialtjänsten tillförs mer resurser för att ha förutsättningar att fullgöra sitt viktiga uppdrag. I budgetpropositionen för 2023 såg vi mycket begränsade och smala satsningar på det förebyggande arbetet inom socialtjänsten. Det är därför glädjande att regeringen i årets budgetproposition föreslår omfattande satsningar för att möjliggöra en reform av socialtjänsten och bana väg för en ny socialtjänstlag där socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande. Maskrosbarn välkomnar satsningarna då vi vet utifrån vår målgrupp att socialtjänsten och det förebyggande arbetet har en helt avgörande roll i att säkerställa att barn som lever i utsatthet får tillgång till skydd och stöd. Vi anser att satsningen skulle ge socialtjänsten bättre förutsättningar, men konstaterar samtidigt att den är otillräcklig i ljuset av att kommunerna står inför en mycket svår ekonomisk situation med enorma utmaningar. I kommuner och regioner förväntas 2024 ett underskott på totalt 28 miljarder kronor. Flera aktörer larmar om en välfärd i kris och skriker efter mer resurser och en större långsiktighet i välfärdssatsningarna. Det ekonomiska läget och den höga inflationen gör att kommuner och regioner tvingas vidta besparingsåtgärder. Av erfarenhet vet vi att de nedskärningar som blir nödvändiga i ekonomiskt svåra tider ofta innebär att det förebyggande arbetet blir lidande. Det är därför av stor vikt att kommunernas budgetering möjliggör en fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet. Situationen på socialtjänsten har i den senaste socialchefsrapporten från fackförbundet Vision beskrivits som en allvarlig kris. Åtta av tio socialchefer uppger i rapporten att de har svårt att rekrytera socialsekreterare och nio av tio tror att det kommer bli ännu svårare de kommande åren. Barnen vi möter har under många år vittnat om hur den stora personalomsättningen inom socialtjänsten påverkar dem negativt. Maskrosbarn ställer sig därför positiv till att regeringen avsätter totalt 8 miljarder kronor fram till 2028 för en kompetens- och bemanningssatsning. Vi vill dock understryka behovet av en djupgående analys av problematiken kring att attrahera och behålla kompetent personal för att säkerställa att åtgärder för att komma tillrätta med problemen blir träffsäkra, ändamålsenliga och effektiva. Maskrosbarn är även oroade över hur vissa politiska förslag som läggs fram av regeringen riskerar att undergräva betydelsen av positiva satsningar i årets budgetproposition. Maskrosbarn befarar att de positiva effekterna av att regeringen avsätter medel för att stimulera en omställning av socialtjänsten kan motverkas av de negativa effekterna av att till exempel införa angeverilagar eller tvingande ekonomiska konsekvenser för föräldrar som inte samtycker till insatser. Sådana politiska förslag riskerar att försvåra socialsekreterarnas möjligheter att bygga förtroende, vilket är helt avgörande för att barn och unga ska få tillgång till skydd och stöd. Det är av avgörande betydelse att socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser, men Maskrosbarn vill understryka behovet av att fokuset inte enbart blir brottsförebyggande. Samhället står inför stora utmaningar att komma tillrätta med kriminalitet, men det förebyggande arbetet får inte enbart handla om brottsförebyggande arbete. Socialtjänsten bör inte användas som ett verktyg för brottsbekämpning och det är otroligt viktigt att vi fortsatt värnar om socialtjänstens uppdrag så att socialtjänsten kan ägna sig åt att bygga tillit, förtroende och relationer och säkerställa att barn får tillgång till skydd och stöd. Maskrosbarn kommer att fortsätta att följa regeringens arbete och ser fram emot en fortsatt god dialog. Betydande satsningar i välfärden är absolut nödvändiga för att säkerställa barns rättigheter och tillgång till stöd och skydd. För att säkerställa att satsningarna är effektiva och ändamålsenliga, samt möter de behov och utmaningar som vi står inför, är det också helt avgörande att vi lyssnar på professionen, de som faktiskt arbetar med att ge stöd till barn och unga, och framför allt barnens egna erfarenheter och åsikter.
  Läs vidare här
 • Kommentarer

  Socialchefsrapporten 2023

  I rapporten lyfts bland annat att 53 procent av socialcheferna anser att de har mycket eller ganska svårt att ge de insatser som de bedömer att individen har behov och rätt till. Maskrosbarn har under många år larmat om den stora bristen på insatser och hur svårt det är för barn att få det stöd de faktiskt har rätt till. Barnen vittnar om hur deras situation behöver bli helt ohållbar innan de beviljas en stödinsats. Många av de barn vi möter ställer sig frågan ”Varför väntade ni så länge med att hjälpa mig?”. Samtidigt har vi under våra många år av samverkan med socialtjänsten fått ta del av frustrerade socialsekreterare som beskriver att de, utifrån den resursbrist som råder, är begränsade i vilket stöd de har möjlighet att ge barnen trots att de ser behoven. Maskrosbarn har länge påtalat vikten av att arbeta förebyggande och att ge barn rätt stöd i tid, för att förebygga att fler ska utveckla negativa konsekvenser av sin uppväxt. I rapporten anger även 71 procent av socialcheferna att det är svårt att arbeta uppsökande och förebyggande. Vision anser att det i den nya socialtjänstlagen bör finnas ett ”ska-krav” på att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och att detta måste resurssättas tillräckligt. Maskrosbarn vill påtala vikten av att det förebyggande arbetet inkluderar alla de 500 000 barn i Sverige som lever i utsatt hemmiljö, och inte endast innefattar de barn som riskerar dras in i kriminalitet. Vi ser en risk med att syftet i första hand är brottsförebyggande, snarare än att se det förebyggande arbetet som en helhet. Åtta av tio socialchefer uppger vidare i rapporten att de har svårt att rekrytera socialsekreterare och nio av tio tror att det kommer bli ännu svårare de kommande åren. Barnen vi möter har under många år vittnat om hur den stora personalomsättningen inom socialtjänsten påverkar dem. De vittnar om att de under en utredning kan byta socialsekreterare flera gånger, får berätta sin historia om och om igen och om att de aldrig får träffa någon tillräckligt länge för att bygga upp ett förtroende. Under 2017 bedrev Maskrosbarn projektet SOC – hör du mig, där vi bland annat samlade socialsekreterares upplevelser av sin arbetssituation. Redan då var det tydligt hur begränsade de var och hur den stora arbetsbelastningen påverkade deras möjlighet att arbeta med vad de faktiskt utbildade sig till, att hjälpa barn och unga. Maskrosbarn välkomnar den satsning som regeringen presenterade 15 september och vars syfte är att bana väg inför den nya socialtjänstlagen. Vi vill dock understryka vikten av att arbetet med att bygga upp en hållbar socialtjänst för både barn och socialsekreterare sträcker sig över mandatperioder och kräver långsiktiga investeringar.
  Läs vidare här
 • Kommentarer

  Utredning om barns klagorätt

  Den 23 augusti 2023 överlämnades utredningen om ”Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen” till regeringen. Det är med stor glädje vi konstaterar att utredningen lämnat över flera viktiga förslag.
  Läs vidare här
 • Kommentarer

  Kommentar till regeringens förslag till statsbudget 2023

  Vi välkomnar flera viktiga satsningar för att förbättra uppväxtvillkoren för barn som lever i utsatthet, men ser tyvärr samtidigt att satsningarna vad gäller barns rättigheter är alltför snäva.
  Läs vidare här
 • Kommentarer

  Utredning om stödinsatser till vårdnadshavare utan samtycke

  Socialdepartementet har i maj 2022 gett en utredare i uppdrag att se över om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare.
  Läs vidare här