JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Debatt

Maskrosbarn har sedan starten arbetat med delaktighet och att samskapa med barnen vi möter. Vi anser att det är barnen som är experterna på sina egna liv och att vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa barn och ungdomar bättre.

Allt vi gör utgår därför alltid från vår målgrupps röster och erfarenheter.

Läs även våra
Rapporter
Kommentarer
Remissvar

 • Debatt

  Sätt stopp för statens övergrepp på barn

  Ny rapport: omfattande sexuella övergrepp på Sis-hem. Det är hög tid att regeringen genomför en total reform av den statliga tvångsvården för barn.
  Läs vidare här
 • Debatt

  Sverige måste ta kritiken från FN på allvar

  Många barn i Sverige far illa idag, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som presenterades den 9 februari 2023.
  Läs vidare här
 • Debatt

  Regeringen behöver göra mer för att ge alla barn lika uppväxtvillkor

  Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationen.
  Läs vidare här
 • Debatt

  Ovärdig syn på barn i valrörelsen

  Under senare tid har vi sett flera exempel på en förskjutning i synen på barn, inte minst i den polarisering som präglade den politiska debatten under valrörelsen.
  Läs vidare här
 • Debatt

  Fler måste våga agera när barn far illa av missbruk i familjen

  Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Barns trygghet är vuxnas ansvar och vi behöver alla hjälpas åt att se barnen och agera när de far illa. Även om stödet är litet gör det stor skillnad för barnet.
  Läs vidare här
 • Debatt

  Barns trygghet är vuxnas ansvar

  Sommaren är en tid då alkoholkonsumtionen ökar. Det får konsekvenser för barn med föräldrar som har svårt att kontrollera sitt drickande.
  Läs vidare här
 • Debatt

  Politikernas vuxengissningar får förödande konsekvenser för utsatta barn

  Det finns en bild av att det svenska skyddsnätet för barn fungerar. Att barn kan vända sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan för att få den hjälp de behöver. Så är inte fallet, systemet är ur funktion.
  Läs vidare här
 • Debatt

  Lex lilla hjärtat riskerar att bli verkningslös

  Ska fler barn behöva sätta livet till innan vuxna och beslutfattare börjar lyssna på och ta hänsyn till barn och ungas vilja och behov i avgörande beslut som rör deras liv?
  Läs vidare här
 • Debatt

  En likvärdig skola hotas av pandemin

  Utdrag ur debattartikel publicerad i  i ETC 2 maj 2021: Det har tidigare visats på brister i uppdraget om en likvärdig skola. I och med pandemin riskerar glappet öka ytterligare och påverka stora elevgrupper. Extra utsatta är de barn som lever med föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller utsätter dem för våld, det vill säga fem-sex elever i varje klass. Om vi inte agerar nu så kan detta bli den största farsoten av dem alla och komma att påverka Sverige i generationer framåt. De 500 000 barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk ohälsa eller utsätter dem för våld löper stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa samt att gå ut grundskolan utan fullständiga betyg. I spåret av pandemin larmas nu från olika håll att utsatta barn får det allt svårare. Förutom att barnen mår allt sämre, vilket samtalen till barnrättsorganisationer samt forskning visar, så riskerar denna grupp elever att halka efter i skolan då de sällan får stöd eller ro i hemmet för att klara studierna. Det behövs: En tydlig strategi från regeringen framåt som främjar barn som lever i utsatta hemmiljöer och deras chanser att nå kunskapsmålen och gå ut skolan med behörighet, utan, under och efter en kris. En konkret handlingsplan för lärare med kunskapsstöd, avsatta resurser och tid för att kunna upptäcka och finnas där för elever som behöver extra stöd. Att huvudmän och rektorer ges mer kunskap i frågan så att rektorerna kan stötta sin personal på ett relevant sätt för att skapa rutiner och mandat att agera. I alla handlingsplaner och strategier måste barnen själva göras delaktiga, det är en förutsättning för en likvärdig skola. Läs debattartikeln i sin helhet här.
  Läs vidare här
 • Debatt

  Vad ska väga tyngst föräldrars eller barns rättigheter

  I en perfekt värld tar föräldrar ansvar för sina barn. Skyddar, står upp för och hjälper dem genom livet. Men när föräldrar av olika anledningar brister, då brister även systemet.
  Läs vidare här