JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Rapporter

Maskrosbarn har sedan starten arbetat med delaktighet och att samskapa med barnen vi möter. Vi anser att det är barnen som är experterna på sina egna liv och att vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa barn och ungdomar bättre.

Allt vi gör utgår därför alltid från barnens röster och erfarenheter.

Här kan du läsa våra rapporter.

Läs även
Debatter
Kommentarer
Remissvar

 • Rapporter

  Räcker det med familjehem

  En undersökning av FoU i Väst om vilket stöd unga i familjehem får, vill ha och behöver.
  Läs vidare här
 • Rapporter

  Rapport till FN barnrättskommitté

  I en rapport till FN:s barnrättskommitté, som presenteras den 1 juli 2022 för regeringen, berättar barn om sina upplevelser av rasism, diskriminering, våld och utsatthet. Flera av barnen beskriver även hur de blivit svikna av samhället när de behövt stöd. Rapporten är framtagen av barn själva och innehåller rekommendationer för hur regeringen kan förbättra situationen för barn i utsatthet.  Just nu granskas Sverige av FN om hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen. Tillsammans lämnar 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter en alternativrapport till FN:s barnrättskommitté och till socialminister Lena Hallengren som underlag till granskningen. Rapporten innehåller en analys av de mest angelägna barnrättsfrågorna i Sverige idag, genomförd av 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter. Bland annat varnar organisationerna för att ojämlikhet, diskriminering och rasism ökar i Sverige. Delar av rapporten är framtagna av barn, som vittnar om hur Sverige brister i att leva upp till barnkonventionen. Barn berättar bl.a. om utbredd rasism, diskriminering, våldsutsatthet och om hur myndigheter inte lyssnar på dem och tar dem på allvar. Ett enat civilsamhälle är oroat över brister på en rad olika samhällsområden. Avgörande för hur Sverige kommer kunna leva upp till barnkonventionen är att komma till rätta med de ojämlika livsvillkor som råder i Sverige. Ta del av rapporterna: Rapporten "Hör barnens röst" (pdf) » Rapport från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnrätt (pdf) » Maskrosbarn träffade FN:s barnrättskommitté i Geneve Slutet av september 2022 var en milstolpe för Maskrosbarn när vi tillsammans med en ungdom inom organisationen fick möta barnrättskommittén i Geneve för att lyfta vår målgrupps röster. Läs mer om mötet här.
  Läs vidare här
 • Rapporter

  "Jag tyckte jag bodde i helvetet"

  Våren 2020 släppte vi rapporten ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”. En rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast. Om våld och övergrepp inom hemmets väggar, där vi vill tro att barn alltid är som tryggast. Rapporten är baserad på 112 enkätsvar och nio djupintervjuer med ungdomar som mottar stöd från Maskrosbarns verksamhet. Alla tillfrågade ungdomar har minst en förälder som har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa. Färska siffror visar att just denna målgrupp är extra utsatta för våld och multiutsatthet. 81 procent av ungdomarna i rapporten har blivit utsatta för psykiskt våld. De lyfter hur svårt det är att beskriva det psykiska våldet och att det gör precis lika ont som det fysiska våldet, fast på insidan. Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 och i artikel 19, som handlar just om våldsutsatthet, är det tydligt att alla former av våld strider mot barns rättigheter. Trots detta finns det idag ett otroligt begränsat skydd för dessa barn. 64 procent av ungdomarna i rapporten har berättat om våldet för en vuxen.  Ungdomarna vittnar om hur samhället sviker dem genom att inte agera när de berättar om vad de utsatts för samt upplevelsen av att våldet måste lämna synliga spår för att tas på allvar. Här kan du ladda ner rapporten.
  Läs vidare här
 • Rapporter

  Jag är bara en påse med pengar

  En rapport av Maskrosbarn om 103 ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten. Rapporten publicerades 2016. Mer än hälften av ungdomarna som vi möter på Maskrosbarn har kontakt med och insatser från socialtjänsten. Inom vårt stödarbete lyssnar vi på många ungdomars tankar och känslor kring deras erfarenheter och upplevelser kring deras insatser. Med denna studie ”Jag är bara en påse med pengar” ville vi fördjupa oss i ungdomarnas upplevelser av det faktiska stödet; insatserna som de har fått från socialtjänsten. Du kan ladda ner rapporten här.  Vill du beställa rapporten som inbunden bok, kontakta anna@maskrosbarn.org
  Läs vidare här
 • Rapporter

  Det handlar jättemycket om tillit

  Huvudsakligt fokus i rapporten är ungas önskemål, behov och tips kring själva samtalet och mötet hos socialtjänsten. Rapporten innefattar också konkreta tips för hela processen; före, under och efter avslutad kontakt. Rapporten togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen, som en del i myndighetens arbete med kunskapsstödet ”Att samtala med barn”. Ladda ner rapporten här.
  Läs vidare här
 • Rapporter

  Frågar man inget – får man inget veta

  Öka barns delaktighet i frågor som berör dem Syftet med rapporten var att lyfta fram barnens och ungdomarnas egna röster, idéer och förändringsförslag och öka professionellas kunskap om barns och ungdomars egna behov och åsikter. Rapporten ska bidra till att barns och ungdomars delaktighet i frågor som berör dem ökar. Resultatet visar att 94 procent av de tillfrågade ungdomarna inte känner till barnkonventionen eller sina rättigheter. 80 procent av ungdomarna har inte fått berättat för sig vad deras förälder har för sjukdom, diagnos eller problematik av en vuxen. 73 procent av ungdomarna tycker inte att vuxna lyssnar på deras behov och rättigheter. Ladda ner rapporten här
  Läs vidare här
 • Rapporter

  Skolkurage

  Våren 2019 släppte vi en rapport där över 2 000 elever och skolpersonal svarat på frågor kring utsatta barns skolgång. Utifrån rapporten tog vi fram ett lärarmaterial tillsammans med lärare och elever i syfte att stötta lärare att upptäcka de elever som har det jobbigt hemma. Resultatet visar bland annat att 72 procent av eleverna i rapporten uppger att deras hemsituation har påverkat deras skolarbete negativt och 58 procent av dem har aldrig berättat för en vuxen på skolan om hur de har det hemma. Samtidigt som 59 procent av lärarna upplever svårigheter att prata med sina elever om deras hemsituation och hur de mår. Ladda ner rapporten ”Fråga hur vi mår, inte hur det går” » 
  Läs vidare här