ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS

Opinion & påverkan

Vi har sedan starten arbetat med delaktighet och att samskapa med vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.

Elev i skolan

En likvärdig skola hotas av pandemin

Utdrag ur debattartikel publicerad i  i ETC 2 maj 2021: Det har tidigare visats på brister i uppdraget om en likvärdig skola. I och med pandemin riskerar glappet öka ytterligare och påverka stora elevgrupper. Extra utsatta är de barn som lever med föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller utsätter dem för våld, det vill säga fem-sex elever i varje klass. Om vi inte agerar nu så kan detta bli den största farsoten av dem alla och komma att påverka Sverige i generationer framåt. De 500 000 barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk ohälsa eller utsätter dem för våld löper stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa samt att gå ut grundskolan utan fullständiga betyg. 26 procent av de barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är dubbelt så många som barn i genomsnitt. I spåret av pandemin larmas nu från olika håll att utsatta barn får det allt svårare. Förutom att barnen mår allt sämre, vilket samtalen till barnrättsorganisationer samt forskning visar, så riskerar denna grupp elever att halka efter i skolan då de sällan får stöd eller ro i hemmet för att klara studierna. Det behövs: En tydlig strategi från regeringen framåt som främjar barn som lever i utsatta hemmiljöer och deras chanser att nå kunskapsmålen och gå ut skolan med behörighet, utan, under och efter en kris. En konkret handlingsplan för lärare med kunskapsstöd, avsatta resurser och tid för att kunna upptäcka och finnas där för elever som behöver extra stöd. Att huvudmän och rektorer ges mer kunskap i frågan så att rektorerna kan stötta sin personal på ett relevant sätt för att skapa rutiner och mandat att agera. I alla handlingsplaner och strategier måste barnen själva göras delaktiga, det är en förutsättning för en likvärdig skola. Läs debattartikeln i sin helhet här.

Läs vidare här »
Fler publikationer
Våldsrapport

”Jag tyckte jag bodde i helvetet”

Våren 2020 släppte vi rapporten ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”. En rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast. Om våld och övergrepp inom hemmets väggar, där vi vill tro att barn alltid är som tryggast. Rapporten är baserad på 112 enkätsvar och nio djupintervjuer med ungdomar som mottar stöd från Maskrosbarns verksamhet. Alla tillfrågade ungdomar har minst en förälder som har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa. Färska siffror visar att just denna målgrupp är extra utsatta för våld och multiutsatthet. 81 procent av ungdomarna i rapporten har blivit utsatta för psykiskt våld. De lyfter hur svårt det är att beskriva det psykiska våldet och att det gör precis lika ont som det fysiska våldet, fast på insidan. Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 och i artikel 19, som handlar just om våldsutsatthet, är det tydligt att alla former av våld strider mot barns rättigheter. Trots detta finns det idag ett otroligt begränsat skydd för dessa barn. 64 procent av ungdomarna i rapporten har berättat om våldet för en vuxen.  Ungdomarna vittnar om hur samhället sviker dem genom att inte agera när de berättar om vad de utsatts för samt upplevelsen av att våldet måste lämna synliga spår för att tas på allvar. Här kan du ladda ner rapporten.

Läs vidare här »
Fler publikationer
maskrosbarn2-0015

En sammanhållen vård för barn och unga

Maskrosbarns kommentar Vården behöver i allt större utsträckning ses som en hälsofrämjande aktör för barn och unga, i enlighet med barnkonventionen artikel 24. Därför är vi på Maskrosbarn positiva till att utredningen valt att lyfta hur vården ska utvecklas till att bli likvärdig, rättvis och samordnad. Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga Vi anser det vara viktigt att tydliggöra ramar och ansvar för hälsofrämjande insatser och att ett program tas fram för att just möta de rättigheter barn och unga har kring vårdbehov. Maskrosbarn vill lyfta vikten av att barn och unga själva görs delaktiga i framtagandet, redan från start då de är experter på sin livssituation, varför det bör ses som avgörande för att nå målet med ett hälsovårdsprogram. Vi har lång erfarenhet av att barn och unga först görs delaktiga i slutet av liknande processer vilket både kan försvåra en implementeringsprocess och gå emot barns rätt att göras delaktiga i processer som rör dem. Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän Skolan är en central plats för barn och unga och därför ser vi det som otroligt viktigt att vården samarbetar, förutom med socialnämnden, även med skolan. Vi vet att elevhälsan ute i landet inte är jämlik och har olika förutsättningar att se och höra barnen de möter. Vi möter ungdomar från hela landet som beskriver hur de ”bollas” runt mellan elevhälsan och primärvården, utan någon större hjälp. Varför vi anser att relevanta verksamheter behöver samverka kring ansvarsfrågan för att kunna erbjuda barn och unga den vård de har rätt till och i rätt tid. Omställningen till en god och nära vård behöver stärkas med ett barnrättsperspektiv Vi önskar att detta förslag även innebär att hälso- och sjukvården arbetar mer för att synas på barns arenor. För att uppnå en god och nära vård krävs att barn och unga känner sig trygga med att söka vård. Läs hela yttrandet här.

Läs vidare här »
Fler publikationer
Extravuxen

Extravuxen

Ett av resultaten från Maskrosbarns projektet ”Kompis – jag är bara en påse med pengar” var insikten om att det saknas insatser för ungdomar som inte behöver bli placerade på heltid, men som behöver stöd och periodvis komma ifrån sitt hem. 2017 startade vi, med stöd av World Childhood Foundation, projektet Mellanrummet vars syfte var att utveckla nya stödinsatser som i omfattning ligger mellan öppenvårdsinsatser och placering utanför det egna hemmet. Men även att arbeta opinionsbildande för att barn ska få bättre stöd. Under 2019 började första implementeringen och under 2020 har både Lidköpings kommun och Borås stad startat igång insatsen Extravuxen. Om insatsen Insatsen Extravuxen är till sin form lik en kombinerad kontaktfamilj och kontaktperson. Fokus för Extravuxen är att insatsen bygger på en hög grad av flexibilitet och medbestämmande från ungdomen. Ungdomen och Extravuxen sätter tillsammans upp hur och när de ska ha kontakt. I Maskrosbarns rapport ”Jag är bara en påse med pengar” (2016) framkom det att ungdomar har uppskattat insatsen kontaktfamilj men att insatsen sällan beviljats till ungdomar, utan till yngre barn. Ungdomar som hade en kontaktfamilj upplevde insatsen som styrd; att vårdnadshavare och kontaktfamilj bestämde över datum och att vårdnadshavares behov av avlastning ofta vägde tyngre än ungdomens behov av att komma hemifrån. Ungdomarna önskade en större flexibilitet eftersom det är svårt att avgöra i förväg vilka dagar som de har störst behov av att sova någon annanstans. Utveckling av insats Insatsen har utvecklats inom projektet Mellanrummet som drivs av Maskrosbarn med stöd av World Childhood Foundation och Vinnova. Vi har använt oss av metoden tjänstedesign vid utvecklandet av insatsen vilket innebär att brukarens behov och erfarenheter står i centrum vid utvecklingen av en ny tjänst eller produkt. Detta arbete har, förutom insatsens utformning, även resulterat i andra viktiga delar. Som en del av insatsen så har till exempel en utbildning för Extravuxna utvecklats, ett nytt sätt att rekrytera personer till uppdrag inom socialtjänsten samt ett omfattande stödmaterial som används av Extravuxen och ungdom. Samarbete med kommuner Sedan maj 2018 har Maskrosbarn samarbetat med tre kommuner i syfte att implementera insatsen Extravuxen. Tillsammans med dessa kommuner har insatsen vidareutvecklats från idé till färdig insats samt en implementeringsprocess. Under 2020-2021 kommer vi att erbjuda ytterligare ett antal kommuner att kostnadsfritt arbeta med oss för att implementera Extravuxen i deras kommun. Som kommun får du implementeringsstöd under ett års tid samt ta del av alla de delar insatsen Extravuxen innefattar.

Läs vidare här »
Fler publikationer