JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Stadgar och redovisning

Här hittar du Maskrosbarns årsredovisningar, verksamhetsberättelser, föreningens styrelse och stadgar.

Maskrosbarns organisationsnummer är 802434-6846.

Styrelse och valberedning

Maskrosbarns styrelse består av ordförande Annika Marking samt ledamöterna Julia Mäkitalo Roos, Therese Johansson, Hanna Bergdahl och Isa Widerståhl. Läs mer om styrelsemedlemmarna här.

Valberedningen består av Therése Eriksson therese@maskrosbarn.org och Julia Kruse julia@maskrosbarn.org.

Verksamhetsberättelse och årsredovisningar

Samtliga dokument ligger som pdf-filer.

2023

2022

Årsredovisningen är signerad digitalt. Vill du ta del av den signerade versionen kan du hör av dig till ekonomi@maskrosbarn.org.

2021

2015-2020

Övriga dokument

Finansierings- och insamlingspolicy
Värdegrund och uppförandekod
Policy mot oegentligheter

Maskrosbarns stadgar

1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Maskrosbarn med Stockholm som sin hemort.

2. Föreningens ändamål och uppgifter
Föreningens ändamål är att stödja unga som har föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Föreningen skall arbeta för att informera om och öka kunskapen i samhället kring målgruppen. Föreningen ska arbeta för att målgruppens rättigheter blir tillgodosedda. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

3. Medlemmar
Medlem är den, volontär eller anställd, som arbetar i föreningens verksamhet. Medlem är också den ungdom som tar del av Maskrosbarns stödverksamhet. Medlemskap förlängs inte per automatik utan förnyas årligen.

4. Medlemskapets upphörande
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan genom beslut av styrelsen skiljas från medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas. Den uteslutne medlemmen kan, om den så önskar, överklaga beslutet om uteslutning på föreningens årsmöte.

5. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska tillställas revisorerna minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen. Maskrosbarn ska välja en auktoriserad revisor och kan även välja in en lekmannarevisor.  Om Maskrosbarn väljer enskild revisor skall även ersättare väljas.

6. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas under den första halvan av varje kalenderår. Samtliga medlemmar i föreningen skall få en skriftlig kallelse minst fyra veckor innan årsmötet. Möteshandlingar ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar minst två veckor innan årsmötet.

6a. Yttrande-, närvaro-, förslags-, och rösträtt.
Rösträtt, yttranderätt, närvarorätt och förslagsrätt har föreningens samtliga medlemmar.

6b. Dagordning
På föreningens årsmöte ska följande ärenden ingå:

 • Att mötet är stadgeenligt utlyst
 • Fastställande av mötets dagordning
 • Mötestekniska val
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • Val av föreningsordförande
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor

6c. Röstningsförfarande
Val av föreningsordförande, styrelse, revisorer samt valberedning förrättas med sluten omröstning om fler kandidater finns än de som föreslagits till respektive post. Övriga beslut fattas med enkel majoritet.

7. Revidering av stadgar
Beslut om revidering av organisationens stadgar fattas med kvalificerad majoritet (2/3).

8. Föreningsstyrelsen
Föreningsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmöten.

8a. Föreningsordförande
Årsmötet väljer i separat val en föreningsordförande. Ordföranden har särskilt ansvar för att leda styrelsens arbete, och har utslagsröst i styrelsen om två förslag har lika antal röster. Ordföranden är ansvarig för att kalla till och förbereda styrelsemöten, antingen på egen hand eller genom att delegera till någon annan.

8b. Övriga förtroendeposter
Styrelsen kan, om den så önskar, inom sig utse andra förtroendeposter, exempelvis vice ordförande.

8c. Antal
Föreningsstyrelsen ska, ordförande medräknat, bestå av minst 4 och högst 9 ledamöter.

8d. Ansvar
Styrelsen ansvarar för att verkställa de beslut som fattats av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar för att leda och utveckla föreningen utifrån de beslut som fattats på årsmötet och utifrån föreningens ändamål och uppgifter.

8e. Beslutsmässighet
En majoritet av styrelsens ledamöter, ordföranden medräknad, krävs för att styrelsen ska anses beslutsmässig.

8f. Mandatperiod
Styrelsens ordförande och samtliga ledamöter väljs av årsmötet på en period av ett år.

9. Sakpolitiska ställningstaganden, policy- och strategidokument
Styrelsen kan, om den så önskar, fastställa och ändra viktiga ställningstaganden för föreningen mellan årsmötena, i frågor som inte behandlats och beslutats av årsmötet. Styrelsen kan också, om den så önskar, föreslå årsmötet att fatta beslut i viktiga sakpolitiska eller organisatoriska frågor.

10. Upplösning av föreningen
Eventuellt beslut om upplösning av föreningen fattas av föreningens årsmöte. Ärendet ska omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än med fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna. Vid upplösningen av föreningen överlämnas tillgångarna till Allmänna Arvsfonden. Medlem kan inte göra anspråk på någon del organisationens egendom.