JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Coachprogrammet

Coachprogrammet är en biståndsbedömd stödinsats som kan beviljas till ungdomar mellan 13-19 år som har en förälder som har en psykiskt sjukdom, ett missbruk eller som utsätter dem för våld. Stödinsatsen syftar till att ge ungdomen individanpassat stöd från en trygg vuxen som själv vuxit upp med svåra hemförhållanden. Stödinsatsen är utvecklad tillsammans med ungdomar och där målet är att öka deras kunskap om sin situation och sina rättigheter samt att öka deras självkänsla och framtidstro.

För vem passar insatsen

Stödinsatsen passar ungdomar mellan 13-19 år som är motiverade till att prata om sin situation och är i behov av en trygg vuxen i sitt liv. Coachprogrammet finns både för barn som bor hemma och för barn som är placerade (Coach vid placering).

Upplägg

Coachen och ungdomen träffas två timmar i veckan under 1–3 års tid. Under träffarna varvas samtal med olika fritidsaktiviteter som ungdomen själv väljer. Samtalen utgår ifrån Maskrosbarns metodmaterial som fokuserar på ungdomens känslor och beteenden. Insatsen resultatmäts genom självskattningar vilket möjliggör för er inom socialtjänsten att följa upp ungdomens utveckling.

Våra coacher

Då vår metodik bygger på identifikation är det viktigt att alla coacher identifierar sig själv som maskrosbarn. Det leder till ett unikt utgångsläge där relationen byggs tidigt och förståelsen mellan coach och ungdom blir ovärderlig. Uppdraget är arvoderat och coacherna får löpande utbildning och handledning av Maskrosbarn.

Tillgänglighet

Coachprogrammet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Insatsen har korta väntetider och kan oftast påbörjas inom några veckor.

Coach vid placering finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Insatsen utgår ifrån samma upplägg som coachprogrammet men riktar sig till ungdomar som är placerade i familje-, jour- eller HVB-hem. Fokus ligger specifikt på de frågor och känslor som kan uppkomma under den livsomställning som en placering innebär. Coachen genomgår då en extra utbildning i placeringsfrågor. I Göteborgs stad finns ramavtal för insatsen.

Vi är väldigt stolta över de siffror som framkommit i utvärderingen av insatsen där socialsekreterare fått ge sin syn på Coachprogrammet!

Utvärdering socialsekreterare

 • 94%

  anser att Maskrosbarn har expertis/kunskaper som kompletterar den interna kompetensen.

 • 94%

  anser att Coachprogrammet utförts med god kvalité.

 • 82%

  skulle rekommendera Coachprogrammet till en kollega.

Coachprogrammet har varit mycket bra för de ungdomar som jag varit handläggare för. Oron för dessa ungdomar har minskat betydligt. /Socialsekreterare

Ungdomars självskattningar

 • +18%*

  Skapa en egen identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen.

 • +19%*

  Skapa meningsfulla relationer.

 • +15%*

  Fått kunskap om sin situation och sina rättigheter.

*Siffran baserar sig på 70 ungdomars svar efter sitt första coachår och avser ökningen jämfört med deras svar när de började programmet.

Läs vår effektrapport om stödinsatserna Helgläger och Coach vid placering.

Min coach betyder väldigt mycket för mig. Det känns bra att prata med någon som man vet förstår vad man går igenom, lite som en säker punkt. Jag känner mig inte lika ensam med min coach./Ungdom

Coach vid placering - hör ungdomarnas egna ord

Frågor & Svar

 • Hur gör jag som socialsekreterare om jag har en ungdom som vill ha coach?

  Hör av dig till ansvarig för Coachprogrammet i respektive stad för att boka in ett informationsmöte. Under informationsmötet får ungdomen möjlighet att ställa frågor och vi får chansen att höra ungdomens önskemål inför matchning av coach. På mötet deltar även ungdomens handläggare. Mötet tar ca 20 minuter och innebär inget krav för ungdomen att att starta med coachprogrammet.

 • Hur fungerar avtal och fakturering?

  Stockholm och Malmö: Maskrosbarn ansvarar för avtal och genomförandeplan. För pris, kontakta oss. Avtal skrivs på ett år i taget. Vi fakturerar kvartalsvis i förskott. Göteborg: Vi har ett övergripande avtal med staden vilket gör att enskilda avtal och fakturor inte skrivs.

 • Hur motiverar jag ungdomen att ta emot en coach?

  Hör av dig till ansvarig för Coachprogrammet i respektive stad för att boka in ett informationsmöte. Under informationsmötet får ungdomen möjlighet att ställa frågor och vi får chansen att höra ungdomens önskemål inför matchning av coach. På mötet deltar även ungdomens handläggare. Mötet tar ca 20 minuter och innebär inget krav för ungdomen att att starta med coachprogrammet.

 • Hur motiverar jag ungdomen att ta emot en coach?

  Coachprogrammet är ett frivilligt stöd. Det är möjligt för ungdomen att testa en eller ett par gånger och om det inte känns bra kan hen avsluta insatsen. Berätta gärna också för ungdomen att alla coacher själva är maskrosbarn och har liknande erfarenheter från sin egen ungdom. Det brukar ungdomarna uppskatta!

 • Hur går det till när en ungdom matchas med en coach?

  Vid en matchning av en coach och en ungdom tar vi framförallt hänsyn till ungdomens specifika önskemål. Utöver det tittar vi på personlighet och intressen för att skapa en så bra matchning som möjligt. Det är alltid möjligt att byta coach om ungdomen skulle önska. Vi har alltid coacher som väntar på uppdrag för att ungdomen inte ska behöva vänta vid ett eventuellt byte.

 • Hur länge kan en ungdom ha stödinsatsen?

  En ungdom kan ha coachprogrammet i upp till tre år förutsatt att ungdomen är 17 år eller yngre, då vi stödjer ungdomar upp till och med 19 år.

 • Hur ser samarbetet ut mellan socialsekreteraren och Maskrosbarn?

  Vi som uppdragstagare vill ha ett nära samarbete med socialsekreteraren när det kommer till hur ungdomen mår och hur det går att träffa sin coach. Så fort det blir avbokningar, något som inte fungerar eller om det finns oro så hör vi av oss. Vi står för mycket av planeringen, allt ifrån att boka möten, skriva genomförandeplan, avtal (om inte ni har era egna) handleda coachen, ha kontakt med ungdomen, skriva halv- och helårsrapport. Det vi förväntar oss av dig som socialsekreterare är att skicka vårdplan och följa upp insatsen tillsammans med oss.

 • Vem bestämmer målen med stödinsatsen?

  Målen är något vi försöker skapa tillsammans med ungdomen för att hen ska vara så delaktig som möjligt. Till grund för detta ligger vårdplanen ni har skapat samt självskattningen som ungdomen får fylla i utifrån våra fyra mål (kunskap, identitet, relation och framtid). Vår självskattning är uppbyggd med olika påståenden för varje mål där ungdomen i sin tur får på en skala mellan 1 – 10 skatta sig. De påståenden ungdomen skattar sig lågt i, är de som vi för in som mål och som vi tänker kan vara bra att arbeta mot. Detta följs sedan upp var sjätte månad.

 • Vilken utbildning har coacherna?

  Alla våra coacher har egen bakgrund som maskrosbarn. Det har varit ett önskemål från ungdomarna själva att prata med någon som förstår på riktigt hur det kan vara att växa upp med en förälder med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsatt en för våld. Vi har en gedigen rekryteringsprocess med både enskilda intervjuer och gruppintervju. Vi tar utdrag ur belastningsregistret samt referenser från tidigare arbetsgivare. Varje coach har deltagit på en utbildning av oss i vår metod- och samtalsmetodik på 10 timmar. Därefter sker regelbundet handledning. Coacherna skickar rapportering efter varje träff med sin ungdom till sin handledare och får feedback. Utöver detta finns handledare tillgänglig vid behov.

 • Hur ser rapportering och uppföljning till socialtjänsten ut? 

  Uppföljning sker hos oss på Maskrosbarn eller hos er på socialtjänsten efter 6 månader och 12 månader. På uppföljningarna deltar handledare från Maskrosbarn, coach och ungdom. Här följs också självskattningarna upp. Vi rapporterar självklart till er om avvikelser sker i programmet genom att träffar ställs in. Vi meddelar alltid er om oro för ungdomen uppstår och lämnar i dessa fall in orosanmälan till er.

 • Vad händer om ungdomen ångrar sig?

  Ibland ångrar sig ungdomar och det är inget konstigt. Det går bra att testa en gång och sedan avbryta utan att vi fakturerar. Om ungdomen ångrar sig senare, fakturerar vi endast för nerlagd tid.

 • Hur ser er metod ut?

  Vi har utformat en metod som bygger på identifikation, långsiktighet och frivillighet. Metoden bygger till viss del på KASAM (känsla av sammanhang) som handlar om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi bygger också vår metod på empowerment. Vi tror att ungdomen har makt att förändra och påverka sitt liv och vill ge ungdomen verktyg och kunskap att kunna göra just det. Var sjätte månad gör ungdomen en självskattning som berör de områden coachen och ungdomen arbetar med. De huvudområden vi mäter är: kunskap om sin situation, självkänsla och identitet, relationer och framtidstro. Vi följer upp resultaten med er efter ungdoms godkännande för att se hur utvecklingen ser ut. Vi har väldigt fina resultat i vårt coachprogram.

 • Vad ingår i insatsen?

  I avtalet ingår en träff per vecka tillsammans med en coach utbildad i vår metod. Träffarna innehåller övningar utformade efter målgruppen som te.x kan handla om hantering av känslor, självkänsla, framtid och kunskap om missbruk och psykisk ohälsa. De innehåller också aktiviteter som coachen och ungdomen bestämmer tillsammans, samt fika eller mat. Två gånger per år ordnar vi gruppaktiviteter där ungdomen får träffa de andra ungdomarna och coacherna som är aktiva i programmet. På gruppträffarna äter vi middag tillsammans och gör en rolig aktivitet.

 • Hur snabbt kan ni matcha en coach med en ungdom?

  Vi ser till att matchning av coach sker skyndsamt efter uppdrag ifrån er. Vi matchar nästan alltid inom två veckor.

Kontakta oss gärna för mer info!
Visa fler