JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarns Coachprogram

Coachprogrammet är en biståndsbedömd stödinsats som socialtjänsten kan bevilja ungdomar mellan 13-19 år som har en förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller som utsätter dem för våld.

Om Maskrosbarn coachprogram

Genom coachprogrogrammet får ungdomar ett kontinuerligt och individanpassat stöd från en trygg person, som själv vuxit upp med en förälder med missbruk eller psykisk sjukdom. Då identifikation är en del av vår metod, har vi som krav att alla som jobbar som coacher har egen bakgrund som maskrosbarn. Det blir en ovärderlig kontakt där ungdomar får komma hemifrån och fokusera på sig själv och sina behov.

Ungdomen som beviljas insatsen matchas ihop med en en vuxen som de träffar en gång i veckan under 1-3 års tid. Under träffarna varvas samtal med olika aktiviteter.

Samtalen utgår ifrån vårt metodmaterial som följer olika teman som är relevanta för ungdomens situation och består bland annat av övningar kring hantering av känslor, självkänsla, framtid och kunskap om missbruk och psykisk ohälsa.

 • Coachprogrammet

  Finns i Stockholm och Malmö och har korta väntetider – insatsen kan oftast sättas in inom några veckor.

 • Coach vid placering

  Coach vid placering (CVP) utgår ifrån samma upplägg som coachprogrammet men riktar sig till ungdomar som är placerade i familjehem. Insatsen finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Frågor & Svar

 • Vem kan få en coach hos Maskrosbarn?

  Ungdomar mellan 13-19 år vars förälder har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dem för våld.

 • Hur gör jag som socialsekreterare om jag har en ungdom som vill ha coach?

  Hör av dig till ansvarig för coachprogrammet i respektive stad för att boka in ett informationsmöte. Under informationsmötet får ungdomen möjlighet att ställa frågor och vi får chansen att höra ungdomens önskemål inför matchning av coach. På mötet deltar även ungdomens handläggare. Mötet tar ca 20 minuter och innebär inget krav för ungdomen att att starta med coachprogrammet,

 • Hur motiverar jag ungdomen att ta emot en coach?

  Coachprogrammet är ett frivilligt stöd. Det är möjligt för ungdomen att testa en eller ett par gånger och om det inte känns bra kan hen avsluta insatsen. Berätta gärna också för ungdomen att alla coacher själva är Maskrosbarn och har liknande erfarenheter från sin egen ungdom. Det brukar ungdomarna uppskatta!

 • Hur går det till när en ungdom matchas med en coach?

  Vid en matchning av en coach och en ungdom tar vi framförallt hänsyn till ungdomens specifika önskemål. Utöver det tittar vi på personlighet och intressen för att skapa en så bra matchning som möjligt. Det är alltid möjligt att byta coach om ungdomen skulle önska. Vi har alltid coacher som väntar på uppdrag för att ungdomen inte ska behöva vänta vid ett eventuellt byte.

 • Hur länge kan en ungdom ha stödinsatsen?

  En ungdom kan ha coachprogrammet i upp till tre år förutsatt att ungdomen är 17 år eller yngre, då vi stödjer ungdomar upp till och med 19 år.

 • Hur ser samarbetet ut mellan socialsekreteraren och Maskrosbarn?

  Vi som uppdragstagare vill ha ett nära samarbete med socialsekreteraren när det kommer till hur ungdomen mår och hur det går att träffa sin coach. Så fort det blir avbokningar, något som inte fungerar eller om det finns oro så hör vi av oss. Vi står för mycket av planeringen, allt ifrån att boka möten, skriva genomförandeplan, avtal (om inte ni har era egna) handleda coachen, ha kontakt med ungdomen, skriva halv och årsrapport. Det vi förväntar oss av dig som socialsekreterare är att skicka vårdplan och följa upp insatsen tillsammans med oss.

 • Vem bestämmer målen med stödinsatsen?

  Målen är något vi försöker skapa tillsammans med ungdomen för att hen ska vara så delaktig som möjligt. Till grund för detta ligger vårdplanen ni har skapat samt självskattningen som ungdomen får fylla i utifrån våra fyra mål (kunskap, identitet, relation och framtid). Vår självskattning är uppbyggd med olika påståenden för varje mål där ungdomen i sin tur får på en skala mellan 1 – 10 skatta sig. De påståenden ungdomen skattar sig lågt i, är de som vi för in som mål och som vi tänker kan vara bra att arbeta mot. Detta följs sedan upp var sjätte månad.

 • Vilken utbildning har coacherna?

  Alla våra coacher har egen bakgrund som maskrosbarn. Det har varit ett önskemål från ungdomarna själva att prata med någon som förstår på riktigt hur det kan vara att växa upp med en förälder med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsatt en för våld. Vi har en gedigen rekryteringsprocess med både enskilda intervjuer och gruppintervju. Vi tar utdrag ur belastningsregistret samt referenser från tidigare arbetsgivare. Varje coach har deltagit på en utbildning av oss i vår metod och samtalsmetodik på 10 timmar. Därefter sker regelbundet handledning. Coacherna skickar rapportering efter varje träff med sin ungdom till sin handledare och får feedback. Utöver detta finns handledare tillgänglig vid behov.

 • Hur ser rapportering och uppföljning till socialtjänsten ut? 

  Uppföljning sker hos oss på Maskrosbarn eller hos er på socialtjänsten efter 6 månader och 12 månader. På uppföljningarna deltar handledare från Maskrosbarn, coach och ungdom. Här följs också självskattningarna upp. Vi rapporterar självklart till er om avvikelser sker i programmet genom att träffar ställs in. Vi meddelar alltid er om oro för ungdomen uppstår och lämnar i dessa fall in orosanmälan till er.

 • Vad händer om ungdomen ångrar sig?

  Ibland ångrar sig ungdomar och det är inget konstigt. Det går bra att testa en gång och sedan avbryta utan att vi fakturerar. Om ungdomen ångrar sig senare, fakturerar vi endast för nerlagd tid.

 • Hur ser er metod ut?

  Vi har utformat en metod som bygger på identifikation, långsiktighet och frivillighet. Metoden bygger till viss del på KASAM (känsla av sammanhang) som handlar om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi bygger också vår metod på empowerment. Vi tror att ungdomen har makt att förändra och påverka sitt liv och vill ge ungdomen verktyg och kunskap att kunna göra just det. Var sjätte månad gör ungdomen en självskattning som berör de områden coachen och ungdomen arbetar med. De huvudområden vi mäter är: kunskap om sin situation, självkänsla och identitet, relationer och framtidstro. Vi följer upp resultaten med er efter ungdoms godkännande för att se hur utvecklingen ser ut. Vi har väldigt fina resultat i vårt coachprogram.

 • Hur fungerar avtal och fakturering?

  Stockholm och Malmö: Maskrosbarn ansvarar för avtal och genomförandeplan. Avtal skrivs på ett år i taget. Vi fakturerar kvartalsvis i förskott. Göteborg: Vi har ett övergripande avtal med staden vilket gör att enskilda avtal och fakturor inte skrivs.

 • Vad ingår i insatsen?

  I avtalet ingår en träff per vecka tillsammans med en coach utbildad i vår metod. Träffarna innehåller övningar utformade efter målgruppen som te.x kan handla om hantering av känslor, självkänsla, framtid och kunskap om missbruk och psykisk ohälsa. De innehåller också aktiviteter som coachen och ungdomen bestämmer tillsammans, samt fika eller mat. Två gånger per år ordnar vi gruppaktiviteter där ungdomen får träffa de andra ungdomarna och coacherna som är aktiva i programmet. På gruppträffarna äter vi middag tillsammans och gör en rolig aktivitet. Vissa år gör vi också en resa tillsammans på sommaren.

 • Hur snabb kan ni matcha en coach med en ungdom?

  Vi ser till att matchning av coach sker skyndsamt efter uppdrag ifrån er. Vi matchar nästan alltid inom två veckor.

Ibland när jag mår dåligt tänker jag på dig. Att du också haft det jobbigt hemma och mått dåligt. Men att du mår bra nu, träffar dina föräldrar när du själv vill, har lägenhet, pluggar osv. Och då tänker jag att så kan jag också ha det.

/Ungdom 15 år, till sin coach

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att boka ett informationsmöte med oss!
Visa fler