JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Räcker det med familjehem?

Undersökning av vilket stöd unga i familjehem får, vill ha och behöver.

Varje år placeras cirka 20 000 barn i familjehem eller på institution. Placerade barn är en särskilt utsatt grupp med förhöjd risk för suicid, fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Det är utan tvekan en grupp som har behov av stöd. Men barn som placeras i familjehem får sällan ytterligare stöd beviljat av socialtjänsten, eftersom de redan anses ha fått samhällets tyngsta insats. Frågan är om ett familjehem, även om det är ett kompetent familjehem, räcker till för att tillgodose barnets alla behov?

Den frågan ville Maskrosbarn och Göteborgs stad utforska tillsammans och ingick ett samarbete. Med stöd från Vinnova kunde vi erbjuda Helgläger och Coach vid placering för ett femtiotal placerade ungdomar inom Göteborgs stad i Maskrosbarns regi. Utifrån ungdomarnas behov har socialtjänsten beviljat insatserna på bistånd, antingen ett individuellt stöd (coach) eller gruppstöd (helgläger). Stödinsatserna har finansierats med projektmedel från Vinnova samt centrala medel från Göteborgs stad, vilket möjliggjorde för socialtjänsten att bevilja insatsen utan att belasta kommunens budget. Insatserna har varit mycket uppskattade och vi ser att det har funnits ett uppdämt behov. Vi hoppas att vår gemensamma satsning på placerade ungdomar kan inspirera fler kommuner.

Parallellt med att utforska stödinsatser och nya samverkansmöjligheter ville vi även få mer kunskap kring vilket stöd unga i familjehem får, vill ha och behöver. Inom ramen för vårt gemensamma projekt har vi därför gett FoU i Väst uppdraget att göra en oberoende undersökning kring detta. Undersökningen innehåller perspektiv från såväl familjer och barn som socialsekreterare. Rapporten syftar till att öka kunskapen om behoven hos barn som är placerade. Vi är mycket stolta över det här fina och gränsöverskridande samarbetet och hoppas i förlängningen kunna bidra till att fler barn får det stöd de både har behov av och rätt till. Med detta arbete och efterföljande rapport vill vi visa på att barn som är placerade behöver mer stöd än de får idag – och det finns nytänkande sätt att göra det på.

Ladda ner undersökningen: Räcker det med ett familjehem? (pdf)

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.