JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Barns trygghet är vuxnas ansvar

Barns trygghet är vuxnas ansvar

Sommaren är en tid då alkoholkonsumtionen ökar. Det får konsekvenser för barn med föräldrar som
har svårt att kontrollera sitt drickande. Därför måste vi alla hjälpas åt att se barnen och agera för att
stödja dem. Genom att agera kan du bidra till barns trygghet. I sommar är det viktigare än någonsin.

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning far 320 000 barn illa av en förälders
alkoholkonsumtion. Få av dessa barn erbjuds stödinsatser från samhället och alldeles för få barn får
det stöd och den hjälp de behöver av en närvarande och trygg medmänniska.

Vår önskan är att sommaren ska vara en fin tid för alla barn. För de barn som far illa av vuxnas
drickande kan sommaren kännas oändlig. Deras naturliga skyddsnät såsom skola, kompisar och
fritidsaktiviteter fungerar inte som vanligt. Då är det extra viktigt att andra vuxna ser och finns där.
Även om stödet är litet gör det stor skillnad för barn med svåra hemförhållanden. Det visar vår
statistik och alla de berättelser som vi tar del av i vårt arbete.

En ny Sifo-undersökning som gjorts, inom ramen för initiativet Barndom utan baksmälla, visar att tre
av tio vuxna låter bli att agera när de ser att ett barn far illa. Framför allt män och unga vuxna (25–30
år) svarar i större utsträckning att de inte agerar. Varför man väljer att inte agera beror på stor
okunskap, en rädsla för att göra fel och en rädsla för att förvärra situationen.

Undersökningen visar även att nästan hälften av alla vuxna inte vet hur de ska börja prata med ett
barn som far illa. Fyra av tio anser också att de behöver mer kunskap om hur barn påverkas av att
föräldrar eller nära anhöriga dricker för mycket alkohol. Vuxnas drickande får aldrig bli barns
problem. Därför måste vi bli fler som ser och agerar.

När vuxna som varit utsatta under sin uppväxt tillfrågas önskar många att en vuxen hade agerat. För
majoriteten av dem som fick stöd när de var barn hjälpte stödet i hög grad. Siffrorna säger allt. Alla
vuxna har ett ansvar. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Även små gester kan bli avgörande
ögonblick i ett barns liv.

Det kan vara svårt att veta hur man på bästa sätt ska agera, men vi vet att du på enkla sätt kan göra
stor skillnad för ett barn. I guiden ”Avgörande ögonblick” finns enkla och konkreta råd att följa:

1. Var den som gör något. Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv
redan har agerat på situationen.
2. Du behöver inte lösa allt på en gång. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.
3. Våga fråga (och fråga igen). Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga
igen.
4. Gör barnet delaktigt. Diskutera direkt med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp
som behövs.
5. Var lugnet i stormen. Du kan göra skillnad bara genom att vara du – en vuxen att lita på.

Vi organisationer bakom initiativet Barndom utan baksmälla arbetar aktivt med stödverksamhet till
barn, utbildar vuxna, genomför nya forskningsinsatser och undersökningar. Vi behöver din hjälp med att skapa bättre förutsättningar för barn som far illa av vuxnas alkoholkonsumtion.

Gemensamt kan vi göra skillnad. Det är dags att vi blir fler som gör mer!

Ann Carlsson Meyer, VD Systembolaget
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare World Childhood Foundation
Elin Hågeby Caicedo, generalsekreterare Maskrosbarn
Malin Böhmer, tf generalsekreterare Trygga Barnen

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.