JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarns kommentar på budgetpropositionen 2023

Den 8 november 2022 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 till riksdagen.

Kommentar till regeringens förslag av statsbudget

Maskrosbarn välkomnar flera viktiga satsningar för att förbättra uppväxtvillkoren för barn som lever i utsatthet. Vi ser tyvärr samtidigt att satsningarna vad gäller barns rättigheter är alltför snäva och saknar ett helhetsgrepp. Det kan innebära satsningarna inte kommer de barnen som behöver dem allra mest till gagn.

Maskrosbarn har under många år lyft socialtjänsten viktiga arbete för barn i utsatthet och de förbättringar som behöver ske. I budgetpropositionen för 2023 ser vi tyvärr otroligt begränsade och smala satsningar på det förebyggande arbetet inom socialtjänsten, samtidigt som vi vet utifrån vår målgrupp att deras arbete är helt avgörande för att fånga upp barn och ge dem stöd för sin situation.

Två områden där vi ser positiva satsningar vad gäller barns rättigheter är inom hälso- och sjukvården samt skolan. Där ser vi tydliga satsningar som kan bidra till en förbättrad situation för de barn vi möter. Exempelvis satsningen på sociala team på skolorna för en ökad samverkan mellan skola och socialtjänst, vilket ökar möjligheterna att i tid fånga upp barn som far illa, och ge dem stöd. Detta arbetssätt har visat sig ge positiva resultat i Stockholm stad som har arbetat med sociala team under några år nu. Att socialtjänsten behöver vara mer närvarande ute på skolorna så att tröskeln till att våga söka hjälp sänks, är något som barnen i vår organisation ofta lyfter.

Vi välkomnar även satsningen på fler speciallärare, men här behövs en tydlig strategi för att öka intresset för att bli speciallärare.

Så trots flera positiva satsningar i budgetpropositionen för nästa år så ser Maskrosbarn även stora brister, framför allt när det gäller barns rättigheter som område. Föreslagna satsningar fokuserar på några enskilt begränsade områden och hårdare tag trots att det finns ett akut behov av större, mer övergripande och strukturella satsningar på exempelvis socialtjänstens arbete med barn och familjer. Vi möter dagligen barn som vittnar om en socialtjänst som varken har tid eller resurser att se, lyssna och ge det stöd som de borde. Där personalomsättningen är stor och arbetsbelastningen alltför hög. Och där många socialsekreterare inte ens har ett passande stöd att erbjuda. Regeringen måste ta ansvar för detta och avsätta öronmärkta pengar för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården från grunden.

Inom hälso- och sjukvården ser vi positivt på satsningar på en förstärkning av BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) där vi länge har sett stora brister och efterfrågat ytterligare satsningar på området. Vi vill även lyfta den viktiga årliga satsningen av statliga medel som avsätts till Bris nationella stödlinje. Men vi ser också behov av betydligt mer genomgripande satsningar och förändringar inom hälso- och sjukvården. De barn och unga vi på Maskrosbarn möter har under många år beskrivit behovet av en snabb och tillgänglig vård vid egen psykisk ohälsa. Många barn berättar att det behöver gå väldigt långt innan de får rätt hjälp, om de överhuvudtaget får det. Snabb vård av god kvalité skulle kunna minska både det mänskliga lidandet och de stora kostnaderna för samhället, vilket det i dagsläget innebär när barn inte får hjälp i tid. Det finns även stora brister vad gäller samverkan mellan vården, skolan, socialtjänsten och polisen. Ett område som vi efterlyser att regeringen borde lägga mycket större fokus på.

Maskrosbarn kommer att fortsätta analysera regeringens förslag och genomförande den  kommande mandatperioden. Vi ser fram emot att bidra med våra rekommendationer i möten, utredningar och remisser. Bara genom dialog, ungas delaktighet och satsningar som faktisk bottnar i ungas egna erfarenheter kan vi säkra att satsningarna faktiskt kommer att ge resultat.

Kontaktperson

Visa fler

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.