JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Utredning om barns klagorätt

Regeringen gav i april 2022 en särskild utredare i uppdrag att utreda barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

Den 23 augusti 2023 överlämnades utredningen om ”Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen” till regeringen. Det är med stor glädje som kan vi meddela att utredningen lämnat över flera viktiga förslag.

Utredningen har bland annat föreslagit att

  • Sverige ska ratificera det tredje tilläggsprotokollet till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) om en individuell klagomålsmekanism.
  • Att staten ska bidra till att etablera funktioner i form av barnombud inom civilsamhällesorganisationer med uppgift att ge barn stöd i sina myndighetskontakter.

Vi har länge arbetat för att driva igenom dessa förslag och påtalat behovet av att fler barn får möjlighet att klaga och stöd i sina myndighetskontakter. Maskrosbarn har haft ett nära samarbete med utredningen och bland annat anordnat en workshop där utredningen och representanter från myndigheter fick möjlighet att träffa barn och unga och lyssna in deras erfarenheter, åsikter och perspektiv. Maskrosbarn har även tagit fram ett skriftligt underlag till utredningen och på så sätt fört fram barnens röster.

Maskrosbarn har sedan 2010 erbjudit barn i vår verksamhet stöd i sina myndighetskontakter genom funktionen barnombud. Enligt barnen får barnombudet ofta får en helt avgörande roll i att säkerställa barnens rätt till skydd, stöd och behandling. Barnen beskriver hur deras kontakter med myndigheterna förbättrats avsevärt efter att de fått ett barnombud och att det är först när barnombudet kommer in i bilden som myndigheterna faktiskt lyssnar och agerar.

Innan jag fick ett barnombud kände jag mig väldigt osynlig, trots att det var mitt eget liv det handlade om. Efter jag fick ett barnombud så fick jag ändå känna att mitt liv är viktigt och att det förtjänar att tas på allvar. /Ungdom

Barnen har skrikit efter mer stöd i sina myndighetskontakter – och vi är så glada att utredningen har lyssnat! Nu hoppas vi att man faktiskt tar förslaget vidare och att vi i framtiden får se en helt annan verklighet där barn får stöd i sina myndighetskontakter i större utsträckning än idag.

Läs utredningen på regeringens hemsida.

Kontaktperson

Visa fler

Vad är ett barnombud?

Ett barnombud är en oberoende aktör som erbjuder barn stöd i sina myndighetskontakter. Barnombudet följer bland annat med barn på möten och hjälper barnet i kontakten med myndigheter. Barnombudet arbetar på uppdrag av barnet och utgår från barnets problemformulering, perspektiv och behov.

Varför behövs oberoende barnombud?
Barn utan en trygg vuxen i sitt liv har ofta ingen som kan hjälpa dem i sina myndighetskontakter. Barnombud behövs för att säkerställa

  • att barn får sina rättigheter tillgodosedda
  • att barn får vara delaktiga
  • att barn kommer till tals och myndigheterna tar hänsyn till barnets vilja
  • att barn får information som är barnanpassad och att barnet förstår informationen

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.