JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Socialchefsrapporten 2023

Den 18 september 2023 släppte fackförbundet Vision Socialchefsrapporten 2023. I rapporten beskrivs situationen på socialtjänsten som en allvarlig kris.

I rapporten lyfts bland annat att 53 procent av socialcheferna anser att de har mycket eller ganska svårt att ge de insatser som de bedömer att individen har behov och rätt till. Maskrosbarn har under många år larmat om den stora bristen på insatser och hur svårt det är för barn att få det stöd de faktiskt har rätt till. Barnen vittnar om hur deras situation behöver bli helt ohållbar innan de beviljas en stödinsats. Många av de barn vi möter ställer sig frågan ”Varför väntade ni så länge med att hjälpa mig?”. Samtidigt har vi under våra många år av samverkan med socialtjänsten fått ta del av frustrerade socialsekreterare som beskriver att de, utifrån den resursbrist som råder, är begränsade i vilket stöd de har möjlighet att ge barnen trots att de ser behoven. Maskrosbarn har länge påtalat vikten av att arbeta förebyggande och att ge barn rätt stöd i tid, för att förebygga att fler ska utveckla negativa konsekvenser av sin uppväxt.

I rapporten anger även 71 procent av socialcheferna att det är svårt att arbeta uppsökande och förebyggande. Vision anser att det i den nya socialtjänstlagen bör finnas ett ”ska-krav” på att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och att detta måste resurssättas tillräckligt. Maskrosbarn vill påtala vikten av att det förebyggande arbetet inkluderar alla de 500 000 barn i Sverige som lever i utsatt hemmiljö, och inte endast innefattar de barn som riskerar dras in i kriminalitet. Vi ser en risk med att syftet i första hand är brottsförebyggande, snarare än att se det förebyggande arbetet som en helhet.

Åtta av tio socialchefer uppger vidare i rapporten att de har svårt att rekrytera socialsekreterare och nio av tio tror att det kommer bli ännu svårare de kommande åren. Barnen vi möter har under många år vittnat om hur den stora personalomsättningen inom socialtjänsten påverkar dem. De vittnar om att de under en utredning kan byta socialsekreterare flera gånger, får berätta sin historia om och om igen och om att de aldrig får träffa någon tillräckligt länge för att bygga upp ett förtroende. Under 2017 bedrev Maskrosbarn projektet SOC – hör du mig, där vi bland annat samlade socialsekreterares upplevelser av sin arbetssituation. Redan då var det tydligt hur begränsade de var och hur den stora arbetsbelastningen påverkade deras möjlighet att arbeta med vad de faktiskt utbildade sig till, att hjälpa barn och unga.

Maskrosbarn välkomnar den satsning som regeringen presenterade 15 september och vars syfte är att bana väg inför den nya socialtjänstlagen. Vi vill dock understryka vikten av att arbetet med att bygga upp en hållbar socialtjänst för både barn och socialsekreterare sträcker sig över mandatperioder och kräver långsiktiga investeringar.

Kontaktperson
Visa fler

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.