ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS
Socialtjänst

Socialtjänst

Maskrosbarn deltar i arbetet med framtidens socialtjänst och är särskilt drivande i frågor kring barns delaktighet och rätten till barnombud.

Extravuxen

Extravuxen

Ett av resultaten från Maskrosbarns projektet ”Kompis – jag är bara en påse med pengar” var insikten om att det saknas insatser för ungdomar som inte behöver bli placerade på heltid, men som behöver stöd och periodvis komma ifrån sitt hem. 2017 startade vi, med stöd av World Childhood Foundation, projektet Mellanrummet vars syfte var att utveckla nya stödinsatser som i omfattning ligger mellan öppenvårdsinsatser och placering utanför det egna hemmet. Men även att arbeta opinionsbildande för att barn ska få bättre stöd. Under 2019 började första implementeringen och under 2020 har både Lidköpings kommun och Borås stad startat igång insatsen Extravuxen. Om insatsen Insatsen Extravuxen är till sin form lik en kombinerad kontaktfamilj och kontaktperson. Fokus för Extravuxen är att insatsen bygger på en hög grad av flexibilitet och medbestämmande från ungdomen. Ungdomen och Extravuxen sätter tillsammans upp hur och när de ska ha kontakt. I Maskrosbarns rapport ”Jag är bara en påse med pengar” (2016) framkom det att ungdomar har uppskattat insatsen kontaktfamilj men att insatsen sällan beviljats till ungdomar, utan till yngre barn. Ungdomar som hade en kontaktfamilj upplevde insatsen som styrd; att vårdnadshavare och kontaktfamilj bestämde över datum och att vårdnadshavares behov av avlastning ofta vägde tyngre än ungdomens behov av att komma hemifrån. Ungdomarna önskade en större flexibilitet eftersom det är svårt att avgöra i förväg vilka dagar som de har störst behov av att sova någon annanstans. Utveckling av insats Insatsen har utvecklats inom projektet Mellanrummet som drivs av Maskrosbarn med stöd av World Childhood Foundation och Vinnova. Vi har använt oss av metoden tjänstedesign vid utvecklandet av insatsen vilket innebär att brukarens behov och erfarenheter står i centrum vid utvecklingen av en ny tjänst eller produkt. Detta arbete har, förutom insatsens utformning, även resulterat i andra viktiga delar. Som en del av insatsen så har till exempel en utbildning för Extravuxna utvecklats, ett nytt sätt att rekrytera personer till uppdrag inom socialtjänsten samt ett omfattande stödmaterial som används av Extravuxen och ungdom. Samarbete med kommuner Sedan maj 2018 har Maskrosbarn samarbetat med tre kommuner i syfte att implementera insatsen Extravuxen. Tillsammans med dessa kommuner har insatsen vidareutvecklats från idé till färdig insats samt en implementeringsprocess. Under 2022 kommer vi att erbjuda ytterligare ett antal kommuner att kostnadsfritt arbeta med oss för att implementera Extravuxen i deras kommun. Som kommun får du implementeringsstöd under ett års tid samt ta del av alla de delar insatsen Extravuxen innefattar.

Läs vidare här
barnrattsboxen

Barnrättsboxen

Varför Barnrättsboxen? I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det finns många utmaningar kring hur lagen ska praktiseras och tolkas bland dem som arbetar dagligen med barn, då det i stor utsträckning saknas stöd att luta sig emot och tidigare domar saknas helt. Med anledning av det och för att fira barnkonventionen som lag tog vi fram Barnrättsboxen! En viktig artikel i barnkonvention och en av våra hjärtefrågor är artikel 12 ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem”. Men hur gör man i praktiken för att efterleva detta? Vi har genom åren i ett flertal projekt kämpat tillsammans med ungdomar och socialsekreterare för att öka barns delaktighet. Både ungdomar och socialsekreterare har berättat för oss om de olika svårigheterna som finns utifrån deras olika perspektiv. Med samlad erfarenhet har vi därför utvecklat en rad verktyg som finns i Barnrättsboxen. Innehållet kommer hjälpa dig som socialsekreterare i ditt arbete med att göra barn och unga delaktiga.

Läs vidare här
maskrosbarn-2020-_8

Förslag till ny socialtjänstlag

Maskrosbarn har under hela utredningstiden suttit med i en av utredningens referensgrupper och varit särskilt drivande i frågor kring barns delaktighet och rätten till barnombud. Därför ser vi allvarligt på att många delar i utredningen innefattar barnperspektivet ur den vuxnes ögon istället för ur barnets. Vi saknar också tydliga riktlinjer för hur barn själva ska göras delaktiga i beslut och insatser – något som vi vet är avgörande för att de ska få den hjälp de har rätt till. – Att socialtjänstlagen revideras tycker vi är positivt och, utifrån vår målgrupps behov, rent av nödvändigt. Men om en ny lag ska kunna bidra till verklig skillnad för våra barn måste den mycket tydligare genomsyras av ett barnrättsperspektiv, säger Sandra Patel Seropian, påverkanschef på Maskrosbarn. Maskrosbarn är starkt kritiska till hur omfattande förändringar ska kunna ske när förslaget uttryckligen inte får vara kostnadsdrivande eller ambitionshöjande. Vi anser att risken är stor för att uppdraget blir en teoretisk skyldighet och inte en praktisk möjlighet. Här kan du läsa hela remissvaret (pdf). Läs gärna debattartikeln "En ny socialtjänstlag - ett steg i rätt riktning men långt ifrån målet"

Läs vidare här
Jag är bara en påse med pengar

Jag är bara en påse med pengar

En rapport av Maskrosbarn om 103 ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten. Rapporten publicerades 2016. Mer än hälften av ungdomarna som vi möter på Maskrosbarn har kontakt med och insatser från socialtjänsten. Inom vårt stödarbete lyssnar vi på många ungdomars tankar och känslor kring deras erfarenheter och upplevelser kring deras insatser. Med denna studie ”Jag är bara en påse med pengar” ville vi fördjupa oss i ungdomarnas upplevelser av det faktiska stödet; insatserna som de har fått från socialtjänsten. Du kan ladda ner rapporten här.  Vill du beställa rapporten som inbunden bok, kontakta maria.n@maskrosbarn.org

Läs vidare här
Det handlar jättemycket om tillit

Det handlar jättemycket om tillit

Huvudsakligt fokus i rapporten är ungas önskemål, behov och tips kring själva samtalet och mötet hos socialtjänsten. Rapporten innefattar också konkreta tips för hela processen; före, under och efter avslutad kontakt. Rapporten togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen, som en del i myndighetens arbete med kunskapsstödet ”Att samtala med barn”. Ladda ner rapporten här.

Läs vidare här