JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Remissvar: Tryggare hem för barn

Maskrosbarn har den 8 maj 2023 skickat in ett remissvar på utredningen Tryggare hem för barn. Vi ställer oss i stort positiva till förslagen då vi anser att de kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för barns kontinuitet, stabilitet och trygghet. Vi vill dock understryka att mer behöver göras för att stärka barns rättigheter, särskilt barnets rätt att komma till tals och höras i alla frågor som rör barnet.

I remissvaret välkomnar vi bland annat

  • att det ska finnas en möjlighet för den kommun som beslutat om en familjehemsplacering att fortsätta bevilja insatser till barnet även efter vårdnadsöverflyttning.
  • att barnet och barnets vårdnadshavare ska ha rätt till biträde vid prövningen av vissa frågor om särskilt förordnad vårdnadshavare och tillfällig vårdnadshavare.
  • att Domstolsverket bör överväga behovet av att genomföra en utbildningsinsats när det gäller riskbedömningar i familjemål.
  • att domstolen ska kunna inhämta ett sakkunnigutlåtande från en psykolog.

Vi efterfrågar dock

  • en översyn över barns talerätt och barns rätt till ett eget juridiskt ombud i mål som rör vårdnad, boende och umgänge.
  • att barn och unga i större utsträckning involveras och görs delaktiga i utredningsarbete och påminner om barn och ungas rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem enligt artikel 12 barnkonventionen.

Bakgrunden till utredningen Tryggare hem för barn
Den 16 september 2021 gav regeringen en särskild utredare, Sofia Jungstedt, i uppdrag att se över regler i föräldrabalken om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge. I uppdraget har det bland annat ingått att ta ställning till om förutsättningarna för vårdnadsöverflyttning bör ändras för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till trygghet och stabilitet samt behovet av åtgärder för att underlätta förutsättningarna för prövningen av frågor om vårdnadsöverflyttning för barn i familjehem. Vidare har det i uppdraget även ingått att ta ställning till hur skyddet för barnet kan stärkas när fråga uppkommer om umgänge med en förälder som har utövat våld eller gjort sig skyldig till någon annan allvarlig kränkning. Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer överlämnade betänkandet Tryggare hem för barn (SOU 2022:71) i december 2022.

Läs hela remissvaret Tryggare hem för barn här.
Läs Maskrosbarn övriga remissvar här.

Kontaktpersoner

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.