JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Remissvar: Straffansvar för psykiskt våld

Maskrosbarn har den 15 november 2022 skickat in ett remissvar på utredningen Straffansvar för psykiskt våld. Vi är väldigt positiva till förslaget att införa en särskild straffbestämmelse om psykisk misshandel i brottsbalken och anser att förslaget kan bidra till att stärka det straffrättsliga skyddet för våldsutsatta barn.

Maskrosbarns remissvar på utredningen Straffansvar för psykiskt våld

Vi är väldigt positiva till förslaget att införa en särskild straffbestämmelse om psykisk misshandel. Vi hade gärna även sett

  • en fördjupad analys utifrån ett barn- och barnrättsperspektiv
  • att barn gjorts delaktiga i utredningsarbetet i större utsträckning 
  • att utredningen hade föreslagit en ändring av bestämmelsen om barnfridsbrott i 4 kap. 3 § brottsbalken där den nya straffbestämmelsen om psykisk misshandel läggs till i brottskatalogen för barnfridsbrott. Detta för att stärka skyddet för barn som bevittnar psykiskt våld av och mot en närstående till barnet. 

Vi delar inte utredningens bedömning att det inte finns tillräckliga skäl för att föreslå någon särreglering av preskription för psykiskt våld mot målsägande under 18 år. Vi anser att det finns skäl att särreglera preskriptionstiden för brottet psykisk misshandel för att säkerställa barnets rätt till upprättelse. 

Även om förslaget är ett viktigt steg på vägen i att stärka det straffrättsliga skyddet för våldsutsatta barn anser vi att lagstiftaren behöver göra mer.

Maskrosbarn anser att: 

  • En särskild straffbestämmelse om misshandel mot barn ska införas i brottsbalken.
  • Att preskriptionstiden för alla brott mot barn ska räknas från den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år om brottet vid gärningstidpunkten begicks av en gärningsperson som var närstående till barnet. För vissa utvalda brott bör preskriptionstiden avskaffas helt.

Läs hela remissvaret här.

Bakgrunden till utredningen Straffansvar för psykiskt våld

Den 29 oktober 2021 gav Regeringskansliet en utredare, hovrättsrådet Viveca Lång, i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att se över straffansvaret för psykiskt våld. Uppdraget var bland annat att utifrån en analys av gällande rätt ta ställning till och lämna förslag på hur det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld kan stärkas. Departementspromemorian Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18) överlämnades i juli 2022.

Läs Maskrosbarn övriga remissvar här.

Maskrosbarns rapport ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”

Våren 2020 släppte vi rapporten ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”. En rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast. Om våld och övergrepp inom hemmets väggar, där vi vill tro att barn alltid är som tryggast.

Läs rapporten Jag trodde jag bodde i helvetet.

Kontaktperson

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.