JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Remiss: En sammanhållen vård för barn och unga

Maskrosbarn har skickat in ett yttrande kring remissen en sammanhållen vård för barn och unga i oktober 2021. Vi ställer oss positiva till att den här utredning genomförts då vi ofta bevittnar hur de barn och unga som vi möter upplever vården som otillräcklig.

Maskrosbarns kommentar

Vården behöver i allt större utsträckning ses som en hälsofrämjande aktör för barn och unga, i enlighet med barnkonventionen artikel 24. Därför är vi på Maskrosbarn positiva till att utredningen valt att lyfta hur vården ska utvecklas till att bli likvärdig, rättvis och samordnad.

Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga

Vi anser det vara viktigt att tydliggöra ramar och ansvar för hälsofrämjande insatser och att ett program tas fram för att just möta de rättigheter barn och unga har kring vårdbehov. Maskrosbarn vill lyfta vikten av att barn och unga själva görs delaktiga i framtagandet, redan från start då de är experter på sin livssituation, varför det bör ses som avgörande för att nå målet med ett hälsovårdsprogram. Vi har lång erfarenhet av att barn och unga först görs delaktiga i slutet av liknande processer vilket både kan försvåra en implementeringsprocess och gå emot barns rätt att göras delaktiga i processer som rör dem.

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän

Skolan är en central plats för barn och unga och därför ser vi det som otroligt viktigt att vården samarbetar, förutom med socialnämnden, även med skolan. Vi vet att elevhälsan ute i landet inte är jämlik och har olika förutsättningar att se och höra barnen de möter. Vi möter ungdomar från hela landet som beskriver hur de ”bollas” runt mellan elevhälsan och primärvården, utan någon större hjälp. Varför vi anser att relevanta verksamheter behöver samverka kring ansvarsfrågan för att kunna erbjuda barn och unga den vård de har rätt till och i rätt tid.

Omställningen till en god och nära vård behöver stärkas med ett barnrättsperspektiv

Vi önskar att detta förslag även innebär att hälso- och sjukvården arbetar mer för att synas på barns arenor. För att uppnå en god och nära vård krävs att barn och unga känner sig trygga med att söka vård.

Läs hela yttrandet här.

Läs våra övriga remissvar här.

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.