JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Remissvar: En uppväxt fri från våld

Maskrosbarn har den 30 augusti 2023 skickat in ett remissvar till regeringen på utredningen En uppväxt fri från våld. Vi ställer oss väldigt positiva till att utredningen har lagt fram ett förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Maskrosbarn har länge påtalat behovet av en sådan strategi och av att arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn blir mer systematiskt, sammanhållet och proaktivt.

I remissvaret välkomnar vi bland annat:

  • Att barn och unga gjorts delaktiga i utformningen av strategin samt att barn och ungas erfarenheter, åsikter och perspektiv beaktats och utgjort en grund för betänkandets analyser.
  • Att strategin i stor utsträckning lyfter vikten av ett främjande och förebyggande arbete mot våld mot barn.
  • Att strategin tydligt pekar ut ett antal myndigheter och nationella aktörer som ges i uppdrag att särskilt bidra till det övergripande arbetet för att uppnå strategins mål.

Vi efterfrågar dock bl.a.:

  • Tydligare målsättningar kopplade till barns rätt till upprättelse.
  • Tydligare förslag för att skapa bättre förutsättningar för barn att våga berätta om sin våldsutsatthet.
  • Tydligare förslag för att stärka barns rätt till delaktighet i utformning, genomförande och uppföljning av insatser för stöd och behandling.

Vi betonar även vikten av att:

  • Utvärdera hur väl nuvarande insatser som erbjuds av socialtjänsten faktiskt motsvarar barns behov och utveckla nya typer av stöd.
  • Att tillföra tillräckliga resurser till socialtjänsten och andra mekanismer som ska stödja barn som utsatts för våld.
  • Involvera civilsamhället och ytterligare stärka civilsamhället som en nödvändig och kompletterande aktör till det offentliga.

Bakgrunden till utredningen En uppväxt fri från våld

Den 29 april 2021 gav regeringen en särskild utredare, Fredrik Malmberg, i uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen lämnade över betänkandet En uppväxt fri från våld, En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70) i december 2022.

Maskrosbarn har haft en nära kontakt med utredningen, lämnat in ett skriftligt underlag till utredningen (se s. 1117 i betänkandet) och även genomfört samtal med barn och unga. I betänkandet finns flera citat med från barn från Maskrosbarns verksamhet.

Läs hela remissvaret En uppväxt fri från våld här.
Läs Maskrosbarns övriga remissvar här.

Kontakta oss för mer information!
Visa fler

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.