JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Remissvar: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Maskrosbarn har 1 juni 2022 skickat in ett remissvar på utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU.  Vi är väldigt positiva till förslagen i utredningen och ser tydligt att de kan leda till att stärka placerade barns rättigheter i Sverige. 

Maskrosbarns remissvar på utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Vi är överlag väldigt positiva till förslagen i Anders Hagsgårds utredning Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU, och uppskattar att utredaren har gått längre än tidigare utredningar gällande vilken betydelse barns bästa ska ha.

Vi hade gärna även sett:

  • Att barns bästa skulle vara ett eget rekvisit (villkor) under hela placeringen, inte enbart vid avslut. 
  • Riktade utbildningsinsatser till socialtjänsten. För att kunna göra bedömningar på ett bra och korrekt sätt krävs det att de professionella har kunskap om hur de ska göra och känner sig trygga med det.

Vi ställer oss slutligen starkt mot förslaget om att bestämmelsen ska omfatta alla barn, oavsett boendeform. Vi menar att det inte får omfatta barn på låst institution.

Läs hela Maskrosbarns remissvar här (pdf).

Bakgrunden till utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Maskrosbarn lämnade i juni 2021 in sitt remissvar på riksdagens utredning kring placerade barns rättigheter, Lex Lilla hjärtat. Maskrosbarn välkomnade flera av förslagen men konstaterade samtidigt att förslagen var långt ifrån tillräckliga för att långsiktigt öka tryggheten och stabiliteten för placerade barn. Vi hade önskat att utredningen hade valt att lägga fram ett förslag kring att barnets bästa ska kunna vara avgörande vid beslut kring om en placering ska avslutas.

Socialutskottet gjorde samma bedömning och ansåg bl.a. att barnets bästa bör införas som ett självständigt villkor i samband med att socialnämnden prövar om vård enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska upphöra.

Socialutskottet gav därför i maj 2021 utredaren Anders Hagsgård i uppdrag att genomföra en utredning för att analysera tidigare utredningars förslag och kritiska remissvar, samt för att föreslå lagändringar. Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU  presenterades 1 mars 2022.

Läs Maskrosbarns övriga remissvar här.

Kontaktperson

Visa fler

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.