ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS

Rapporter och projekt

Maskrosbarn har sedan starten arbetat med delaktighet och att samskapa med vår målgrupp. Vi anser att det är ungdomarna som är experterna och att vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa barn och unga bättre.

Våra projekt och rapporter bygger därför på vår målgrupps röster och erfarenheter. 

 

"Jag tyckte jag bodde i helvetet"

Våren 2020 släppte vi rapporten ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”. En rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast. Om våld och övergrepp inom hemmets väggar, där vi vill tro att barn alltid är som tryggast.

81 procent av ungdomarna i rapporten har blivit utsatta för psykiskt våld. De lyfter hur svårt det är att beskriva det psykiska våldet och att det gör precis lika ont som det fysiska våldet, fast på insidan. Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 och i artikel 19, som handlar just om våldsutsatthet, är det tydligt att alla former av våld strider mot barns rättigheter. Trots detta finns det idag ett otroligt begränsat skydd för dessa barn. 

Läs mer om rapporten eller ladda ner den här>>

Skolkurage

5 – 6 barn i varje skolklass har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. En fjärdedel av de barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Vilket är över dubbelt så många som barn i genomsnitt i hela landet.

Våren 2019 släppte vi en rapport där över 2 000 elever och skolpersonal svarat på frågor kring utsatta barns skolgång.

Utifrån rapporten tog vi även fram ett lärarmaterial tillsammans med lärare och elever i syfte att stötta lärare att upptäcka de elever som har det jobbigt hemma.  

Läs mer om projektet Skolkurage eller ladda ner materialet här>>

Barnrättsboxen

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det finns många utmaningar kring hur lagen ska praktiseras och tolkas bland dem som arbetar dagligen med barn, då det i stor utsträckning saknas stöd att luta sig emot och tidigare domar saknas helt. Med anledning av det och för att fira barnkonventionen som lag tog vi fram Barnrättsboxen! 

Barnrättsboxen innehåller verktyg som underlättar för socialsekreterare att göra barn delaktiga i sin kontakt med socialtjänsten. Alla delar i boxen är utvecklade tillsammans med barn inom vår organisation och med perspektiv från socialsekreterare i flera olika projekt som vi bedrivit under många år.

Läs mer om Barnrättsboxen eller ladda ner alla delar här>>

Extravuxen

Ett av resultaten från Maskrosbarns projektet ”Kompis – jag är bara en påse med pengar” var insikten om att det saknas insatser för ungdomar som inte behöver bli placerade på heltid, men som behöver stöd och periodvis komma ifrån sitt hem.

2017 startade vi, med stöd av World Childhood Foundation, projektet Mellanrummet vars syfte var att utveckla nya stödinsatser som i omfattning ligger mellan öppenvårdsinsatser och placering utanför det egna hemmet. Men även att arbeta opinionsbildande för att barn ska få bättre stöd.

Under 2019 började första implemerteringen av insatsen och under 2020 har både Lidköpings kommun och Borås Stad startat igång insatsen Extravuxen. 

Läs mer om projektet och Extravuxen här>>

Jag är bara en påse med pengar

En rapport av Maskrosbarn om 103 ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten. Rapporten publicerades 2016. 

Mer än hälften av ungdomarna som vi möter på Maskrosbarn har kontakt med och insatser från socialtjänsten. Inom vårt stödarbete lyssnar vi på många ungdomars tankar och känslor kring deras erfarenheter och upplevelser kring deras insatser. Med denna studie ”Jag är bara en påse med pengar” ville vi fördjupa oss i ungdomarnas upplevelser av det faktiska stödet; insatserna som de har fått från socialtjänsten.

Du kan ladda ner rapporten här. 
Du kan även beställa rapporten som inbunden bok, kontakta då maria.n@maskrosbarn.org

Det handlar jättemycket om tillit

”Det handlar jättemycket om tillit – ungas röster om kontakten med socialtjänsten”

Huvudsakligt fokus i rapporten är ungas önskemål, behov och tips kring själva samtalet och mötet hos socialtjänsten. Rapporten innefattar också konkreta tips för hela processen; före, under och efter avslutad kontakt.

Rapporten togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen, som en del i myndighetens arbete med kunskapsstödet ”Att samtala med barn”.

Ladda ner rapporten här.

Frågar man inget – får man inget veta

En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar från Maskrosbarns verksamhet under 2012.

Syftet med rapporten är att lyfta fram barnens och ungdomarnas egna röster, idéer och förändringsförslag och öka professionellas kunskap om barns och ungdomars egna behov och åsikter. Målet är att rapporten ska bidra till att barns och ungdomars delaktighet i frågor som berör dem ökar. 

Resultatet visar att 94 procent av de tillfrågade ungdomarna inte känner till barnkonventionen eller sina rättigheter. 80 procent av ungdomarna har inte fått berättat för sig vad deras förälder har för sjukdom, diagnos eller problematik av en vuxen. 73 procent av ungdomarna tycker inte att vuxna lyssnar på deras behov och rättigheter.

Ladda ner rapporten här